රහස්‍ය බව

මෙම වෙබ් අඩවිය තුලින් ලබාගන්නා ඔබගේ තොරතුරු වල රහස්‍යභාවය සුරැකීමට අප නිරතුරුව බැදී සිටිමු.ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු කිසිම මොහොතක කිසිම අයෙකුට හෝ ආයතනයකට හෝ ලබා නොදෙන බවට අප සහතික වෙමු. මෙම වෙබ් අඩවිය හා සම්බන්ධ අනෙකුත් වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමේදීද ඔබගේ තොරතුරු වල රහස්‍යභාවය සුරකිමු. මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් නවතම හා නිවැරදි තොරතුරු ලබා දීමට බැදී සිටින අතර එහි අඩංගු කරුණු භාවිතය හෝ අපයෝජනය පිලිබදව
මෙහි අඩංගු තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමයේ අනුමැතිය නොමැතිව පිටපත් කිරීම සපුරා තහනම් බව සලකන්න.