මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශනය

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශනය

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශනය
මනෝ විද්‍යාව වු කලි මිනිසාගේ මනස සහ චර්යාව පිළිබදව කරනු ලබන විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් වශයෙන් දැක්විය හැක. වර්තමානයේ දී මනෝවිද්‍යාව ඉතා දැවැන්ත විෂයක් ලෙස දියුණු වී පවතී. එමෙන් ම බොහෝ දෙනා මනෝ විද්‍යාව තමාගේ ජිවිතය...

මනෝ ප්‍රතිකාරය

මනෝ ප්‍රතිකාරය
මනෝවිද්‍යාවේ දියුණුවට මෙන් ම ජනප්‍රියභාවයට හේතු වු අංශයක් ලෙස මනෝ ප්‍රතිකාරය (psychotheraphy) හැදින්විය හැකිය. මනෝ ප්‍රතිකාර ශිල්ප ක්‍රමයන් බිහි වී ඇත්තේ මනෝවිද්‍යාවේ අන්තර්ගත වන න්‍යායන් තුලිනි. මනෝවිද්‍යාවේ ප්‍රතික...

මනෝවිද්‍යාත්මක උපදේශනය

මනෝවිද්‍යාත්මක උපදේශනය
දැන් අපි මනෝවිද්‍යාත්මක උපදේශනයේ ඉතිහාසය ගැන මදක් විමසා බලමු. අවිධිමත් ලෙස ඉත‍ා ඈත අතිතයේ පටන් උපදේශන කාර්යය යම් ප්‍රමාණයකින් සිදුවුව ද නුතන මනෝවිද්‍යාත්මක උපදේශනයට එතරම් දිගු කාල පරිච්ජේදයක් නොවන බව අපට පැහැ...

විවිධ උපදේශන ක්ෂේත්‍ර (Fields of Counseling)

විවිධ උපදේශන ක්ෂේත්‍ර (Fields of Counseling)
උපදේශනය ද අන් විෂයයන් මෙන් ම විවිධ කේෂ්ත්‍ර රැසකින් සමන්විතව ඇත. ඉන් වැදගත් කේෂ්ත්‍ර කිහිපයක් මෙසේ සදහන් කළ හැකිය. 1. මනෝවිද්‍යාත්මක උපදේශනය (psychological Counseling) සබකෝලය, සමාජ කුසලතා හිගකම, සමාජයෙන් කොන්විම, සිත් තැවුල්, කනස්...