ඹබේ සහකරු සමග ඇතිවන ගැටලු

ලිංගික ගැටලු

ලිංගික ගැටලු
ලිංගිකත්වය යනු කුමක්ද? ලිංගිකත්වය යනු අප ගැන බාහිර ලෝකයට කෙරෙන ප්‍රකාශනයකි. යම් පුද්ගලයෙකුගේ කල්පනා, හැගිම් හා ලිංගිකත්වය ප්‍රකාශනය එය‍ට ඇතුළත්වේ. ලිංගික සෞඛ්‍යය යනු කුමක්ද? ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග, අනවශ්‍ය ...

ලිංගිකත්වය මත පදනම් වුණු ප්‍රචණ්ඩත්වය

ලිංගිකත්වය මත පදනම් වුණු ප්‍රචණ්ඩත්වය
ලිංගිකත්වය මත පදනම් වු ප්‍රචණ්ඩත්වය යනු කුමක්ද? පවුල හෝ ප්‍රජාව තුළ සිදුවුණු කායික,ලිංගික හා මානසික ප්‍රචණ්ඩත්වය මෙනමින් හැදින්වේ. ලිංගික හා අනෙකුත් ආකාරයේ ස්ත්‍රී/පුරුෂ බව පදනම් වු ප්‍රචණ්ඩත්වය වර්තමානයේ පවත...

ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග

ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග
මෙම ආසාදන ප්‍රධාන වශයෙන් ව්‍යප්ත වන්නේ අනාරක්ෂිත ලිංගික සබදතා නිසාය. ශුක්‍ර තරලය වැනි තරලවල ලිංගේන්ද්‍රියේ හා ඒ ආශ්‍රිත පෙදෙස්වල ,මුඛය, උගුර හා ගුද‍යේ මෙම ආසාදන ඇති කිරිමෙහි සමත් බැක්ටිරියා හා වයිරස දැකිය හැකිය...