පවුල සැලසුම් කිරීම

අනපේක්ෂිත ගැබ්ගැනීම්

අනපේක්ෂිත ගැබ්ගැනීම්
අනපේක්ෂිත ගැබ්ගැනීම් සැලසුම් නොකළ ගැබ් ගැනීමක් යනු, මව හෝ පියා හෝ යුවල විසින් ම සැලසුම් නොකොට ඇතිවන පිළිසිද ගැනීමකි. විවාහයෙන් පසු, බොහෝ අඹු සැමියන් දරුවන් අපේක්ෂා කරති. ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා පෞද්ගලික වන අතර, එම නිසා ...