ලෝක සියදිවි නසා ගැනීම වැලැක්වීමේ දිනය- සැප්තැම්බර් 10 වැනි දින

සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් 10 වැනි දින ලෝක සියදිවි නසාගැනීම් වැලැක්වීමේ දිනය සමරනු ලබන්නේ සියදිවි නසාගැනීම් වලක්වා ගැනීමට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සම්බන්ධව ජනතාව දැනුවත් කිරීම උදෙසාය. සියදිවි නසාගැනීම යනු වලක්වා ගත හැකි අකල් මරණ සඳහා ප්‍රධාන හේතුවක් බව ජනතාවට මතක් කර දීම මෙම දිනයේදී සිදුකරනු ලබේ.