ලෝක පිළිකා දිනය 2013

ලෝක පිළිකා දිනය 2013
සෑම වසරකම පෙබරවාරි 4 වන දින ලෝක පිලිකා දිනය සමරනු ලැබේ. එසේ සමරනු ලබන්නේ පිළිකාව, ඒ සඳහා ඇති ප්‍රතිකාර සහ පිළිකා වලක්වා ගැනීම පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහාය.
මෙවර තේමාව..”පිළිකාව- ඔබ දන්නවාද?” යන්නය. මෙම තේමාව මගින් පිළිකාව පිළිබඳ ජනතාව අතර ඇති දුර්මත දුරු කිරීමේ අරමුණ සනිටුහන් වේ.